кушма

 • 111палео... — Кайбер кушма сүзләрнең борынгы заманга караган дигән мәгънәне белдергән беренче кисәге (мәс. палеоботаника, палеогеография) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 112пан — 1. Иске Польшада һәм иске Литвада: алпавыт 2. Польшада, Чехиядә һәм Словакиядә өлкән ир кешегә хөрмәтләп эндәшү сүзе. ПАН... – Кушма сүзләрдә бөтен, барлык дигән мәгънәне белдерә торган беренче кисәк (мәс. панамерика, панславизм) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 113радио — 1. Тирәлектә чыбыксыз тарала торган электромагнитик дулкыннар ярдәмендә ерак араларга сигналларны, тавышларны һ. б. махсус станцияләрдән тапшыру һәм кабул итү; шул алым белән элемтә тоту, хәбәрләшү 2. Радиоалгыч. РАДИО... – Кушма сүзләрдә:… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 114ред- — Кайбер кушма сүзләрдә редакция дигән мәгънәне белдерә торган беренче кисәк (мәс. редколлегия, редсовет) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 115сов- — Кыскартылган кушма сүзләрдә совет мәгънәсен белдерүче беренче кисәк совхоз, Совнарком …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 116стан — I. Металлны басым белән эшкәртү машинасы яки машиналары системасы. Төрле эш башкару өчен корылган җайланма. II. СТАН – Авылдан ерак басуларда эшләүчеләр өчен күчмә өй, кайвакыт ярдәмче каралтылары да булган вакытлы торак урыны. – СТАН – Кушма… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 117тагылма — I. Кушамат. II. ТАГЫЛМА – 1. Транспорт машиналарына тагылып йөртелә торган эш коралы яки машина 2. күч. Билгеле бер иҗтимагый күренешкә, оешмага, төркемгә өстәмә булган иҗтимагый күренеш, оешма, төркем. ТАГЫЛМА СҮЗ – лингв. Тагылмалы сүзләрнең… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 118теркәгеч — Җөмлә кисәкләрен, шулай ук кушма җөмлә составындагы аерым җөмләләрне бер берсенә терки, бәйли торган сүз кисәге, мәс. һәм, ләкин, мәгәр, яки …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 119фон — I. и. 1. Рәсемдә, картинада – нигез буяу, җирлек буявы 2. Берәр нәрсәнең арткы планы яки күренеше (шул планда кем яки нәрсә дә булса аерылып күренеп тора) 3. күч. Кем яки нәрсә аерылып торган гомуми нигез; даирә, тирә юнь, гомуми шартлар. II. ФОН …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 120ханә — иск. 1. Өй, йорт, бина 2. Кайбер кушма сүзләрдә йорт , бина мәгънәсен белдерә торган икенче кисәк; мәс. китапханә, шифаханә, ашханә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге